Våra stadgar

Stadgar för Matkooperativet

Helsingborg, ekonomisk förening
Antagna under bildarmötet 2017-02-01

§ 1 Firma

Föreningens firma är Matkooperativet Helsingborg, ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse som konsumenter, genom att gemensamt köpa in och till medlemmarna och allmänheten tillhandahålla närproducerade och hållbara livsmedel. Föreningens försäljning underlättar etisk och klimatneutral handel för medlemmar och boende i Helsingborg samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 4 Medlemsinsats och förlagsinsats

Medlemsinsatsen är 300 kr. Insatsen betalas kontant i föreningens butik eller till angivet konto inom tre veckor efter det att medlemskap beviljats.

Styrelsen kan beslut att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar.

Styrelsen beslutar vem eller vilka som ska få tillskjuta förlagsinsats och förlagsinsatsernas belopp samt vilka villkor som ska gälla i övrigt.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta, i den mån föreningens fria egna eget kapital räcker till, att utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevis. Denna utdelning förfaller till betalning inom två veckor från beslutet.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman och ska vara högst 500 kr.

§ 6 Medlemskap

Som medlem i föreningen antas den som kan ställa sig bakom föreningens ändamål och målsättning samt betalt medlemsavgiften. Ansökan om medlemskap kan göras i föreningens butik eller via någon av föreningens digitala kanaler.

§ 7 Uppsägning till utträde och uteslutning

Uppsägning till utträde ur föreningen ska ske skriftligen till styrelsen.

Medlem som upprepade gånger inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen får uteslutas av styrelsen.

§ 8 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 Återbetalning av insatser och förlagsinsatser

Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt 4:e kap i Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Mandatperiod är två år, dvs fram tills dess årsstämma hållits andra räkenskapsåret efter valet, för ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleanter väljs för ett år, dvs fram till dess årsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.

§ 11 Revisorer

Föreningsstämman utser 1 ordinarie revisor och högst 1 suppleant. Revisor och eventuell suppleant väljs för ett år, dvs fram till dess årsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som utses av styrelsen.

§ 13 Handlingar, årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska överlämna sin årsredovisning senast 6 veckor före årsstämman till revisorn.

Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor före årsstämman.

Handlingar, årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december.

§ 15 Föreningsstämmor

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång.

Extra stämma ska hållas när styrelsen anser att det behövs och när revisorn eller en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär att stämman ska sammankallas för behandling av en viss fråga.

§ 16 Kallelse och övriga meddelanden

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 2 före stämman. Detta gäller både ordinarie- och extra stämma.

Kallelse till föreningsstämma ska avsändas skriftligen med posten eller e-post.

§ 17 Årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och protokollförare till stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två justeringspersoner, rösträknare samt övriga funktionärer till stämman.
 4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och andra förtroendevalda.
 12. Beslut om medlemsavgift.
 13. Beslut om antal ledamöter samt antal ordföranden i styrelsen.
 14. Val av ordföranden i styrelsen.
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 16. Val av revisor och eventuell suppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Behandling av ärenden till föreningsstämman.
 19. Övriga ärenden.

§ 19 Rösträtt

Varje medlem har en röst.

§ 20 Ärenden till stämman

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 6 veckor innan stämman.

§ 21 Stadgeändring

Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap. 34 och § 35 §§ i Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Överskott

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, efter eventuell utdelning på förlagsinsatser i enlighet med villkor i förlagsandelsbevis, föras i ny räkning eller fonderas för särskilda ändamål.

§ 23 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas så att eventuella förlagsandelar återbetalas först och därefter medlemsinsatserna. Det som återstår fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 24 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667